Kvalifikační kurz – sociální pracovník pro lidi se zdravotním postižením a seniory

Rozsah kurzu

Rozsah kurzu je 202 hod. Z toho 120 hod. (15 dní) prezenční formou. Zbytek tvoří odborná praxe a domácí úkoly.

Komu je kurz určen

Kurz je určen hlavně zájemcům a zájemkyním z řad uchazečů o práci v sociální oblasti a stávajícím zaměstnancům neziskových organizací, kteří zatím nesplňují podmínku absolvování kvalifikačního kurzu pro sociální pracovníky s VŠ vzděláním v jiném oboru, než je uvedeno v §110, odst. 4, písmenech a) a b) a mají min. 5 let praxe v sociální oblasti, nebo SŠ s maturitou se sociálně právním zaměřením ukončeném nejpozději do 31. prosince 1996 a 10 let praxe v sociální oblasti. Tedy především pro zaměstnance, kteří splňují výše zmíněné podmínky, ale stále jim ke kvalifikačnímu minimu pro výkon zaměstnání sociálního pracovníka zbývá absolvovat min. 200 hod. kurz se zaměřením na sociální práci.

Cíl

Hlavním cílem kurzu je připravit účastníky pro výkon povolání sociálního pracovníka tak, aby splňovali všechny požadavky pro kvalifikaci sociálního pracovníka stanovených Zákonem o sociálních službách zejména se zaměřením na:

  • základní, ale především odborné sociální poradenství seniorům a lidem se zdravotním postižením,
  • sociálně aktivizační služby pro seniory a lidi se zdravotním postižením,
  • průvodcovskou a předčitatelskou službu pro seniory a lidi se zdravotním postižením,
  • sociální rehabilitaci pro seniory a lidi se zdravotním postižením.

Přínosy pro absolventy kurzu:

  • získají osvědčení o absolvování min. 200 hodinového kurzu potřebného pro výkon zaměstnání sociálního pracovníka podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách,
  • stoupne zájem o jimi poskytované sociální služby,
  • získají jistotu při poskytování pomoci seniorům a osobám se zdravotním postižením.
Anotace

Kurz je zaměřen na metody sociální práce, zákon o sociálních službách a zavádění standardů kvality sociálních služeb, základy psychologie, etiku sociálního pracovníka, prevenci vzniku závislosti na sociální službě apod. Specificky se pak kurz zabývá sociálně právním poradenstvím a odborným sociálním poradenstvím, motivací, volnočasovými aktivitami, vzděláváním dospělých, sociálně aktivizačními službami, krizovou intervencí, sociální terapií a sociální rehabilitací.

Lektoři

Lektoři kurzu mají dlouhodobé zkušenosti z řízení a odborné praxe v neziskových organizacích. Jedná se o ředitele neziskových organizací, metodické a sociální pracovníky a pracovníky státní správy, kteří mají min. 3leté zkušenosti v oblasti vzdělávání dospělých..

cena za účastníka

20 440,- Kč (počet účastníků na kurz: min. 6, max. 12)

Kurz je akreditován na MPSV ČR pod č. 2008/539-SP.
 
 
 


© Copyright 2009 Claritas
www.claritas.cz.cz